Ogłoszenie uchwała nr 1202/23

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                   
   Toruń, dnia 2 lutego 2024 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz.1094, z późn. zm.)
 
informuję
 
o przystąpieniu do opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
przy ul. Okólnej i ul. Kościelnej w Toruniu
(zgodnie z uchwałą nr 1202/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2023 r.).
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu: ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:mpu@mpu-torun.pl.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (2 lutego 2024)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 lutego 2024, 07:56:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2937