Informacja uchwała nr 1063/23

30 kwietnia 2024 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              

INFORMACJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 1063/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 7.05.2024 r. do 27.05.2024 r. 

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 317) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.05.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (hall główny, parter).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2024 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (78kB) pdf
Rysunek planu (5749kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (1225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (30 kwietnia 2024)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (30 kwietnia 2024, 09:08:43)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (7 maja 2024, 09:09:44)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 460