Ogłoszenie uchwała nr 1063/23

Toruń, dnia 9 maja 2023 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.poz.1029 z późn. zm.)
 
informuję
 
o przystąpieniu do opracowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Krynickiej i ul. Słupskiej w Toruniu
(zgodnie z uchwałą nr 1063/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r.).
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 30 maja 2023 r.
 - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (9 maja 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (9 maja 2023, 07:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 19