Ogłoszenie uchwała nr 553/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 

Toruń, dnia 23 września 2022 r.
OGŁOSZENIENa podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)


informuję


o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p., pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 158.03-UP/ZP2, 158.03-US9, 158.03-KD(L)14, 158.03-KD(L)15, 158.03-ZP22 i 158.03-KDx23, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (22 września 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (23 września 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14