Ogłoszenie uchwała nr 266/19

17 sierpnia 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA    
                                      
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) – 
z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu,
w zakresie terenu oznaczonego symbolem 147.3-ZP5,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 28.09.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Cetkowski - projektant (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (17 sierpnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23