Ogłoszenie uchwała nr 632/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                              Toruń, dnia 28 maja 2021 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE  
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
 
INFORMUJĘ

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Wielki Rów i Koniuchy w Toruniu (zgodnie z  uchwałą Nr 632/21 Rady Miasta Torunia z dnia 13 maja 2021 r.).
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (27 maja 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (28 maja 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20