Ogłoszenie uchwała 592/21

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                              
 16 kwietnia 2021 r.
 
 
OGŁOSZENIE 
 
Na  podstawie  art.  39  ust. 1  pkt 1  ustawy   z   dnia   3  października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
 
INFORMUJĘ 
 
o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (zgodnie z  uchwałą Nr 592/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r.). 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 7 maja 2021 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
                                                                                                             Prezydent Miasta Torunia
                                                                                                             Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (16 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 kwietnia 2021, 08:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10