Ogłoszenie uchwała nr 264/19, 418/20, 419/20, 420/20,459/20

9 kwietnia 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                  
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia:
 
1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego
w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu (Uchwała Nr 264/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.);
2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego   w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu (Uchwała Nr 418/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.);
3)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego
w Toruniu (uchwała nr 419/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.);
4)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (uchwała nr 420/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lipca 2020 r.);
5)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (uchwała nr 459/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r.).
 
Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie, od 09.04.2021 r. do 10.05.2021 r., z:
▪       treścią ww. dokumentów,
▪       uzasadnieniem i podsumowaniem zawierającym:
-       informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod  uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
-       uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
-       informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
-       propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (9 kwietnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 13