Ogłoszenie uchwała nr 864/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                  9 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Informuję
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) – z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Drogai al. św. Jana Pawła II w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 24.05.2021 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (8 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (9 kwietnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15