Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
30 czerwca 2020r. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz.283 ze zm.) 

informuję 

o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przyul.Grudziądzkiej 126B (parter budynku) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego obszar mostu i terenów położonych po wschodniej stronie mostu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul.Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 12.08.2020r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia. 
  
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (30 czerwca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (30 czerwca 2020, 07:39:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2819