Ogłoszenie uchwała nr 940/18

18 lutego 2020 r.
 PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                              
 
 
OGŁOSZENIE 
 
 
Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm). 
 
informuję 
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: Podgórskiej, Strzałowej i Stara Droga w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B w terminie do dnia 31 marca 2020 r., w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (17 lutego 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (17 lutego 2020, 14:38:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58