Ogłoszenie uchwała nr 19/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                      Toruń, dnia 13 grudnia 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) 
 
informuję 
 
o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 
 
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 31.01.2020 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (13 grudnia 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (13 grudnia 2019, 08:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91