Informacja uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
9 maja 2023 r.

INFORMACJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 343/16 z dnia 16 czerwca 2016r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica”
dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu
- w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 107.08-MW1 do 107.08-MW6, 107.08-U1, 107.08-U2, 107.08-ZP1 do 107.08-ZP4 oraz 107.08-KD(L)1 i 107.08-KD(D)4,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16.05.2023r. do  14.06.2023r.

w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznejw Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p., pok. 317), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2023r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter, hall główny).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl     lub za pomocą platformy ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2023 r.
 
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (184kB) pdf
Rysunek planu (3673kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2389kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (9 maja 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (9 maja 2023, 07:46:52)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (16 maja 2023, 09:30:45)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 189