Ogłoszenie uchwała nr 486/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                          
Toruń, dnia 10 maja 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 486/20 z dnia 22 października 2020r.,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Ciekawej i Gminnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 17.05.2022 r. do 14.06.2022 r.,
 
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.05.2022r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (hall główny, parter).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
                                                                                                                
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:
1.   papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.   lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2022 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (91kB) pdf
Rysunek planu (1533kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (3239kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (9 maja 2022)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 maja 2022, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (18 maja 2022, 14:00:42)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 34