Ogłoszenie uchwała nr 266/19

10 sierpnia 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 266/19 z dnia 21 listopada 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu w zakresie terenu oznaczonego symbolem 147.3-ZP5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17.08.2021r. do 14.09.2021r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.09.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2021r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (75kB) pdf
Rysunek planu (4319kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (2709kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Cetkowski - projektant (9 sierpnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 sierpnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (17 sierpnia 2021, 08:29:40)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 79