Ogłoszenie uchwała 865/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                          Toruń, dnia 8 czerwca 2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską
i Władysława Grabskiego w Toruniu
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 865/18 z dnia 17 maja 2018 r.,
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Poznańską, Inowrocławską i Władysława Grabskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 15.06.2021 r. do 13.07.2021 r.,
 
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
                                                                                                                
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:
1.   papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.   lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2021 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (130kB) pdf
Rysunek planu (2167kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (1788kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (7 czerwca 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (8 czerwca 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (15 czerwca 2021, 12:04:55)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31