Ogłoszenie uchwała nr 293/19

27 kwietnia 2021 r.
PREZYDENT MIASTA TORUNIA              
 
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 293/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 4.05.2021 r. do 01.06.2021 r.
 
w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2021 r.

Rysunek planu (1584kB) pdf
Projekt uchwały (102kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (6473kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Porczyk - projektant (26 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (27 kwietnia 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (4 maja 2021, 07:57:15)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48