Ogłoszenie uchwała nr 864/18

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                                2 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga
i al. św. Jana Pawła II w Toruniu  
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 864/18 z dnia 17 maja 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Wały gen. Sikorskiego, Czerwona Droga
i al. św. Jana Pawła II w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 9.04.2021 r. do 10.05.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.05.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2021 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (124kB) pdf
Rysunek planu (8192kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (3111kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (2 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 kwietnia 2021, 07:50:23)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (9 kwietnia 2021, 07:51:16)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 470