Ogłoszenie uchwała nr 386/12

PREZYDENT MIASTA TORUNIA            
                                                       2 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic:
Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 386/12 z dnia 6 września 2012 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łódzka-Lipnowska”, dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej, Lipnowskiej i Włocławskiej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 9.02.2021 r. do 9.03.2021 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.      papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.      lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2021 r.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Projekt uchwały (89kB) pdf
Rysunek planu (3402kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (5645kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (1 lutego 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 lutego 2021, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (9 lutego 2021, 07:54:48)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58