Ogłoszenie uchwała nr 379/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                  Toruń, 26 stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia nr 379/20 z dnia 14 maja 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

w dniach od 02.02.2021 r. do 02.03.2021 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter), w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 12:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.02.2021 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B 
(I piętro, sala 115). 

Zgodnie z art.18 ust.1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.    papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.    lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021r.

 

 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (26 stycznia 2021)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (26 stycznia 2021, 07:54:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (2 lutego 2021, 14:31:14)
Zmieniono: dod. zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 67