Ogłoszenie uchwała nr 22/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                              1 września 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 22/19 z dnia 10 stycznia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8.09.2020r. do 6.10.2020r. , w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.09.2020r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.   papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.   lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu.torun.pl   lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2020r.
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleskimetryczka


Wytworzył: Maria Tatarzycka - projektant (31 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (1 września 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (8 września 2020, 09:04:50)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148