Ogłoszenie uchwała nr 19/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                          6 grudnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE    
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu.    

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta Torunia Nr 19/19 z dnia 10 stycznia 2019r. 
  
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
  
w terminie od 13.12.2019 r. do 17.01.2020 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p. pok. 308), w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 10:00 do 14:00. 
  
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8.01.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126 B (pok. 317). 
  
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r. 
  
  
  
  
Michał Zaleski 
Prezydent Miasta Torunia

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (6 grudnia 2019)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (6 grudnia 2019, 10:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259