Ogłoszenie uchwała 573/17

 
PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                              10 stycznia 2018r.
 
 
OGŁOSZENIE 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu 
 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 573/17 z dnia 27 kwietnia 2017r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.01.2018r. do 9.02.2018r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 312) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 12.00
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.01.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B (pok. 317). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
 
Uwagi należy składać na piśmie, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018r. 
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (9 stycznia 2018)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 stycznia 2018, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 477