Ogłoszenie uchwała nr 1027, 1025, 1026

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                 
9 maja 2023 r.
 
 
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
informuję o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia:
 
1)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu (Uchwała Nr 1027/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r.).
2)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Konstytucji 3 Maja i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu  (Uchwała nr 1025/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r.),
3)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Kosynierów Kościuszkowskich i Wincentego Witosa w Toruniu  (Uchwała nr 1026/23 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2023 r.).

Zainteresowani mogą zapoznać się, w siedzibie Urzędu Miasta Torunia,
przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) w godz. od 10.00 do 12.00 w dni powszednie
od 09.05.2023 r. do 09.06.2023 r., z:
▪         treścią w/w dokumentów,
▪         uzasadnieniami i podsumowaniami zawierającymi:
- informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,
- uzasadnienie wyboru przyjętych dokumentów w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych,
- informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu,
- informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim stopniu zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski,
-  propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.
 
Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc, Barbara Owczarek - projektanci (8 maja 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (9 maja 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 23