Ogłoszenie uchwała nr 379/20

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                    Toruń, dnia 16 czerwca 2020 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE 
 
 
Na podstawie art.  39  ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
 
informuję 
 
o przystąpieniu do opracowania 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” 
dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu 
(uchwała nr 379/20 z dnia 14 maja 2020 r.). 
  
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 126B - w terminie do dnia 7 lipca 2020 r. - w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.
 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Wiklendt - projektant (15 czerwca 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (16 czerwca 2020, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18