Ogłoszenie uchwała nr 121/19

PREZYDENT MIASTA TORUNIA                                                        Toruń, dnia  18.08.2020 r.
 
 
OBWIESZCZENIE 
  
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu 
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 121/19 z dnia 23 maja 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.08.2020 r. do 22.09.2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl. 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (I piętro, sala 115). 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
                                                                                                                
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta w formie:
1.     papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
2.     lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu.torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2020 r.
 

Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski

Rysunek planu (3793kB) pdf
Projekt uchwały (98kB) pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko (6988kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Barbara Owczarek - projektant (18 sierpnia 2020)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (18 sierpnia 2020, 08:53:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (25 sierpnia 2020, 07:41:17)
Zmieniono: dod. załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 143